Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Javni natječaj za izbor i imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika

Grb VZ OBŽ

Prijave na natječaj za zapovjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije mogu se predati u roku od 8 dana od dana objave (dan objave – 09. srpnja 2021. godine)

S izabranim kandidatom nakon provedbe propisane procedure sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme – 5 godina. Tekst natječaja možete skinuti OVDJE

Kandidat koji se prima na radno mjesto županijskog vatrogasnog zapovjednika mora ispunjavati slijedeće uvjete:

Obvezni uvjeti:

  • hrvatsko državljanstvo,
  • posebno zdravstveno stanje i psihičku  sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
  • da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i  kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana          Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18),
  • da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98 – ispravak, broj 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i 15 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
  • položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
  • da je na dan raspisivanja natječaja stariji od 18 te mlađi od 62 godina,

Dodatni uvjeti:

  • poželjno je da kandidat ima iskustvo u djelovanju u sustavu vatrogastva na dužnosti zapovjednika ili zamjenika zapovjednika vatrogasne zajednice grada, općine/područja ili županijske vatrogasne zajednice
  • poželjno je da kandidat ima iskustva u organizaciji ili provedbi osposobljavanja i usavršavanja u sustavu vatrogastva

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Vrednovanje kandidata sastoji se od usmenog intervjua s kandidatom i bodovanja na temelju ispunjavanja obveznih i dodatnih uvjeta a prema Mjerilima za vrednovanje kandidata za javni natječaj za izbor i imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika koje su dostupne OVDJE

Objavljeno: 09.07.2021.