Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Naputak za održavanje sjednica Skupština

koronavirus

Zbog novog Zakona o vatrogastvu potrebno je do kraja 2020. godine donijeti novi statut. U nastavku dajemo naputak oko provedbe sjednica.

Temeljem Preporuke Hrvatske vatrogasne zajednice o održavanje skupština za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, predlažemo svim vatrogasnim organizacijama čiji je broj članova skupštine s pravom glasa više od 25, da se sjednica skupštine u mjesecu prosincu a na kojoj treba usvojiti novi statut održi na daljinu odnosno uz uporabu sredstava elektroničke i druge komunikacije koji omogućava evidentiranje sudjelovanja i glasanja.

Skupštine vatrogasnih organizacija mogu se održati na daljinu pod uvjetom da je većina članova skupštine suglasna s navedenim načinom donošenja statuta, a što je potrebno moći dokazati na način da se prethodno pisano očituju o suglasnosti na način donošenja statuta odnosno izmjena i dopuna istog.

Način održavanja sjednice na daljinu

Prijedlog dnevnog reda s materijalima upućuje se službenom e-poštom članovima Skupštine najmanje pet dana prije održavanja sjednice elektroničkim putem, odnosno dostavlja poštom ili osobno na kućnu adresu, u kojem mora biti naznačen način sudjelovanja, rok za glasanje po pojedinoj točki dnevnog reda te ostale informacije.

U slučaju komunikacije putem e-pošte, uz poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima, mora se poslati i obrazac za elektroničko glasanje (Obrazac 1 – e-glasanje), a provodi se na način da se član Skupštine, putem obrasca koji sadrži popis točaka dnevnog reda, nedvojbeno izjasni sa „ZA“ prijedlog, „PROTIV“ prijedloga ili je „SUZDRŽAN“. Obrazac se popunjen  od strane člana skupštine vraća na službenu elektroničku adresu DVD/VZ.

U slučaju komunikacije putem pošte odnosno osobnom dostavom, uz poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima, mora se priložiti obrazac za glasanje (Obrazac 2 – glasanje),  koji član Skupštine ispunjava ručno na način da se nedvojbeno izjasni sa „ZA“ prijedlog, „PROTIV“ prijedloga ili je „SUZDRŽAN“ te ga potpisuje i osobno ili na drugi način dostavlja voditeljstvu skupštine ili tajniku (pri tome treba provoditi sve propisane mjere zaštite od širenja virusa).

O radu sjednice sačinjava se zapisnik, koji sadrži podatak o datumu održavanja sjednice, dnevnom redu i rezultatu glasanja po pojedinoj točki dnevnog reda. Sastavni dio zapisnika su izjašnjenja članova i donesene odluke i drugi akti.

Rezultate glasanja objedinjeno za sve točke dnevnog reda nakon obrade dostavljate e-poštom ili na drugi način svim članovima Skupštine.

Ukoliko do sada nije, skupština treba do kraja godine usvojiti Izvješće o radu i o financijskom poslovanju za 2019. godinu te financijski plan i program rada za 2021. godinu.

Zahtjev za upis promjena u registar udruga sa svom dokumentacijom (statut, zapisnik i odluka o prihvaćanju statuta) mora se predati u roku od 60 dana od dana održavanja sjednice nadležnom uredu državne uprave prema sjedištu DVD/VZ.

Za sjednice skupština na kojima je fizički prisutno manje od 25 osoba na jednom mjestu broj prisutnih osoba ograničava se s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.

OVDJE MOŽETE PREUZETI I OGLEDNE PRIMJERE STATUTA:

  1. STATUT DVD – nova verzija 15/12/2020
  2. STATUT VZ – nova verzija 14/12/2020
  3. STATUT VZOBŽ – prijedlog za Skupštinu VZ OBŽ

Objavljeno: 03.12.2020.