Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Novi Pravilnici

Hrvatska vatrogasna zajednica

Na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice doneseni su Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima kao i Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama.

Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima propisuje se program stručnog ispita, uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke osobe koje pristupaju stručnom ispitu te način polaganja istog. Vatrogasci, profesionalni, dobrovoljni i vatrogasci u gospodarstvu koji djeluju ili su zaposleni u vatrogasnoj organizaciji ili pravnoj osobi mogu pristupiti polaganju stručnog ispita.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg rješenjem imenuje glavni vatrogasni zapovjednik. Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat, vatrogasac podnosi HVZ-u, osobno ili putem pravne osobe u kojoj djeluje ili je u radnom odnosu. Kandidat kome je odobreno polaganje stručnog ispita, mora biti obaviješten o danu polaganja ispita najkasnije 30 dana prije roka određenog za polaganje ispita. Stručni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Ovdje možete skinuti primjer Prijave za polaganje

Programom i načinom provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama propisuju se osnove nastavnih cjelina programa teorijske nastave i praktičnih vježbi kojima će prisustvovati pripadnici vatrogasnih postrojbi i provođenje istih, a u svrhu održavanja i podizanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi. Nastavne cjeline teorijske nastave i praktičnih vježbi vatrogasnih postrojbi čine osnovni sadržaj odnosno minimum teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. Zapovjednici vatrogasnih postrojbi odnosno zamjenici zapovjednika vatrogasnih postrojbi obvezni su, na početku kalendarske godine, u pisanom obliku izraditi godišnji Plan nastave u vatrogasnoj postrojbi sukladno nastavnim cjelinama teorijske nastave i praktičnih vježbi, a uzimajući u obzir broj operativnih članova vatrogasne postrojbe, njihovo obrazovanje, osposobljenost, znanje i vještine te opremljenost vatrogasne postrojbe tehnikom i opremom.

simulator plamenih udara Našice usavršavanje
Simulator plamenih udara Našice

Zapovjednik vatrogasne postrojbe obvezan je o provedenoj teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama voditi evidenciju upisujući nastavne cjeline teorijske nastave i praktičnih vježbi, broj održanih sati i nazočnih pripadnika vatrogasne postrojbe. Ovlašteni operateri vatrogasnih organizacija evidentiraju provedene vježbe u računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice.

Teorijska nastava provodi se u skupinama od najviše 24 pripadnika vatrogasne postrojbe. Praktične vježbe provode se u skupinama od najviše 15 pripadnika vatrogasne postrojbe.

Objavljeno: 26.10.2020.