Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Potpore za manifestacije

Natjecanje vatrogasno

Županija sufinancira organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama – natječaj je otvoren do 8.11.2021.

Za dodjelu potpora prema ovom pozivu raspoloživa su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna, a najveći mogući iznos potpore je do 3.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

  • najma i zakupa prostora,
  • kotizacije,
  • izrade i prezentacije promidžbenih materijala, kupovina svečanih vatrogasnih odjela i
  • drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na nacionalnim i
    međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama.

Sve ostale informacije na stranicama OBŽ – potpore

Objavljeno: 08.03.2021.